Club Gothia Towers

Medlemsvillkor

Allmänna villkor för medlemskapet

 • Parter i Club Gothia Towers är medlemmen samt Svenska Mässan Gothia Towers AB.
 • Medlemskapet i Club Gothia Towers är personligt och beviljas endast till personer som fyllt 18 år. Företag och andra juridiska personer kan inte vara medlemmar.
 • Vid missbruk av medlemskapet har Svenska Mässan Gothia Towers AB rätt att avsluta det med omedelbar verkan. Vid denna typ av uppsägning upphör intjänade poäng och outnyttjade vouchers att gälla. Vid missbruk dras medlemskortet in och återlämnas till innehavaren först efter godtagbar förklaring. Eventuellt missbruk av Club Gothia Towers kan komma att polisanmälas.
 • Club Gothia Towers förbehåller sig rätten att ändra bestämmelser, villkor samt ändringar av innehållet i Club Gothia Towers under medlemsperioden. Om detta skulle ske kommer Gothia Towers att göra allt de kan för att meddela ändringar i god tid, men kan inte på något sätt hållas ansvarigt om detta skulle misslyckas.
 • Om 0 poäng intjänats under en 12-månadersperiod, förbehåller sig Svenska Mässan Gothia Towers AB rätten att upphöra med att regelbundet skicka information till medlemmen.
 • Om 0 poäng registrerats under en sammanhängande 3-årsperiod förbehåller Svenska Mässan Gothia Towers AB sig rätten att utan föregående avisering avsluta medlemskapet och ta bort eventuellt outnyttjade poäng.
 • Nya medlemmar går in på Bronsnivå. Uppgradering till högre nivå sker när förutbestämda kriterier uppfylls under en 12-månadersperiod. För uppgradering till Silvernivå, eller för att behålla Silvernivå, krävs 11 poängberättigade övernattningar på Gothia Towers och/eller Upper House under en 12-månadersperiod.
 • För uppgradering till Guldnivå, eller för att behålla Guldnivå, krävs 26 poängberättigade övernattningar på Gothia Towers och/eller Upper House under en 12-månadersperiod. För uppgradering till Platinumnivå, eller för att behålla Platinumnivå, krävs 51 poängberättigade övernattningar på Gothia Towers och/eller Upper House under en 12-månadersperiod. Medlemskapet är giltigt innevarande år som medlemmen kvalificerar sig samt påföljande 12 månader.
 • Medlemsförmåner knutna till medlemskapet gäller endast på Svenska Mässan Gothia Towers AB. Medlemsförmånerna finns angivna i vid var tid gällande information om medlemsnivåer på gothiatowers.com/club.
 • Om medlemmen väljer att avsluta medlemskapet måste intjänade poäng nyttjas senast i samband med uppsägning.

Tjänsteresor

 • Clubmedlem som tjänar poäng i Club Gothia Towers i samband med konsumtion som betalas av arbetsgivaren, kan vara skyldig att på förhand anmäla detta till arbetsgivaren. Arbetsgivarens eventuella policy kring den här typen av frågor gäller.
 • Förmåner som är intjänade på tjänster/produkter som betalas av arbetsgivaren kan vara skattepliktiga. Ansvaret att hålla sig informerad och uppdaterad om detta ligger på medlemmen.
 • Svenska Mässan Gothia Towers AB ansvarar inte för de eventuella skatte- och avgiftskonsekvenser som kan uppkomma i samband med intjäning av poäng och medlemsförmåner.

Lagring/ behandling av data

 • De personuppgifter medlemmen lämnar i samband med medlemsanmälan, i framtiden eller som på annat vis kommer Svenska Mässan Gothia Towers AB tillhanda inom ramen för medlemskapet i Club Gothia Towers, kommer att behandlas av Svenska Mässan Gothia Towers AB eller dess rättsefterträdare i syfte att administrera medlemskapet. Personuppgifterna kan också komma att användas för att samordna erbjudanden och andra aktiviteter med Svenska Mässan Gothia Towers AB eller samarbetspartners. Uppgifter kan även komma att överföras till Gothia Towers samarbetspartners samt kan även komma att användas för marknadsföring utanför ramen för medlemskapet.
 • Medlemmen har rätt att efter skriftlig begäran till Svenska Mässan Gothia Towers AB, få information om vilka personuppgifter om medlemmen som Svenska Mässan Gothia Towers AB behandlar. Medlem har även rätt att begära att uppgifter rättas eller utplånas.
 • Genom anmälan om medlemskap, samtycker medlemmen nämnda behandling av personuppgifter samt till att motta information och marknadsföringsmaterial från Svenska Mässan Gothia Towers AB.
 • Information med avseende på medlemskapet lämnas endast ut till medlem, eller till den person som kan uppvisa skriftlig fullmakt undertecknad av medlemmen.
 • Svenska Mässan Gothia Towers AB bör informeras om namnbyte och adressändringar. Detta meddelas skriftligen till [email protected]
 • För svenska medlemmar har Svenska Mässan Gothia Towers AB en automatiserad process för eventuella ändringar i den persondata som behandlas. Vi har en automatiserad process där vi inhämtar data från extern nationell källa och får förändringar på individnivå. Data inhämtas vid incheckningstillfället då giltig id-handling med personnummer scannas. Vi hämtar då aktuellt namn, adress samt födelsetid (men lagrar inte hela personnumret utan endast år, mån och dag) för att säkerställa identitet i syfte att kunna uppfylla vårt avtal, samt för att kontrollera att ett nytt medlemskap inte skapas om ett befintligt redan existerar.

  Den automatiserade uppdateringen för kontaktuppgifter och aktuell status gäller följande information:

  1.  Statusförändringar – utflyttad ur landet eller avliden

  2. Adressändring/flytt

  3. Temporär adress (tex co adress)

  4. Namnändring (tex vid giftermål)

  Denna process sker för att vi skall hålla vårt medlemsregister aktuellt, dubblettfritt och relevant, samt för att inte lagra eller behandla data om det inte längre är aktuellt (tex vid dödsfall). Vid avslutat medlemskap (alternativt dödsfall) avslutas all behandling.

 • Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter vår sida om dataskydd samt vår integritetspolicy.

Poäng

 • Medlem i Club Gothia Towers får poäng vid övernattning samt restaurangbesök i Gothia Towers publika restauranger, parkering, film, Spa etc. under förutsättning att konsumtion sker i samband med övernattning på Gothia Towers/Upper House och att debitering sker på hotellrumsnotan.
 • Medlemsnumret skall ha angivits vid bokningstillfället och uppges i samband med incheckning på hotellet. Poäng ges när medlem personligen bott.
 • Poäng ges ej för bokningar skapade av tredje part, t ex internetresebolag, bussföretag eller liknande.
 • Grupp- och specialpriser är ej poänggrundande. Det står Svenska Mässan Gothia Towers AB fritt att bestämma vad som är poänggrundande.
 • Poäng vid restaurangbesök ges för maximalt totalt 5 000 kr per dygn och ges endast i samband med övernattning på hotellet. Restaurangnotor måste sättas upp på rum för att poäng skall kunna tillgodoräknas.
 • Poäng ges ej för ren lokalhyra, hyra av utrustning eller för måltider i samband med konferens.
 • Det enda tillfället då medlemmen kan få poäng för flera rum än denne personligen bor i, är om medlemmens närmaste familj bor i fler än ett rum vid ett och samma tillfälle.
 • Varor och tjänster från extern part som endast eller delvis förmedlas av Gothia Towers berättigar inte till poäng, exempelvis show/evenemangsbiljetter etc.
 • Poängen kan inte lösas in mot kontanter.
 • Poängen är inte personliga och kan ges bort som gåva. Kontakta i så fall [email protected]
 • Poängen är giltiga i 2 år från det datum de intjänades. Därefter förfaller outnyttjade poäng automatiskt och blir därmed obrukbara. Vid uttag av poäng dras alltid de äldsta poängen först.
 • Gothia Towers AB förbehåller sig rätten att exkludera möjligheten att samla poäng och utnyttja medlemsförmåner i samband med specialerbjudanden, specialpriser i tredje partskanaler och i vissa avtal med företag, samarbetspartners och organisationer.
 • Poäng som av olika skäl inte registrerats på vanligt sätt kan efterregistreras inom 6 månader efter avslutad hotellvistelse. Förutsättningen för detta är dock att gästen var medlem i Club Gothia Towers vid det aktuella intjäningstillfället. Efterregistrering av poäng sker via [email protected] Giltig dokumentation, t.ex. hotellnota, skall bifogas som underlag för att efterregistrering ska ske.
 • Det tar 5-7 dagar efter att man har checkat ut, innan intjänade medlemspoäng från vistelsen blir synliga på medlemssaldot.
 • Poäng ges inte vid uttag av frinatt. Detta oavsett om frinatt delbetalas med kontanter. Betalning med inlösta värdecheckar, t ex restaurangcheckar, berättigar inte heller till intjäning av poäng. Vid uttag av frinatt förbehåller sig Gothia Towers AB rätten att exkludera möjligheten att nyttja medlemsförmåner.
 • Medlem som även är medlem annat lojalitetsprogram, tjänar poäng i endast ett av programmen. Medlemmen väljer i vilket program man vill ha sina poäng.

Använda poäng och övriga clubförmåner

 • Poäng kan användas till uttag av frinätter eller andra erbjudanden hos Svenska Mässan Gothia Towers AB enligt vid var tid gällande uttagstabell som presenteras på gothiatowers.com/club. Frinätter bokas som inloggad på gothiatowers.com eller via bokningen.
 • Tillgängligheten av frinätter på Gothia Towers och Upper House är beroende av ledig kapacitet vid bokningstillfället.
 • Utställd värdecheck är en värdehandling som kan användas som del- eller helbetalning. Återbetalning i kontanter är inte möjlig. Värdechecken måste överlämnas vid det tillfälle medlemmen önskar nyttja den. Värdecheckens giltighetstid står skriven på checken. Förlorad check ersätts ej.
 • Två medlemmar eller fler kan inte lägga ihop sina poäng för att på så sätt uppfylla gränsen för poänguttag om detta inte speciellt anges specifikt i erbjudandet.
 • Poäng som registrerats på medlemmens profil kan inte föras över till en annan medlemsprofil.
 • Avbokning av frinatt eller andra poänguttag måste göras inom föreskriven tid. Särskilda regler tillämpas för om och i så fall hur många poäng som kan återföras till medlemmens konto.
 • Medlemsförmåner och vad som krävs för att kvalificera till dessa olika nivåer finns angivet i vid var tid gällande information om medlemsnivåer på gothiatowers.com/club.

Tvister

 • Vid eventuell tvist om hela eller delar av innehållet i föreliggande villkor gäller svensk lag och avgörande sker i svensk domstol. Svenska Mässan Gothia Towers AB är inte ansvarig för händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

Medlemsreglerna träder i kraft 12 maj 2014 och ersätter alla tidigare regler
och gäller tillsvidare.