Vår byggnation & miljön

Gothia Towers tar ansvar för miljön

Information om hur vi arbetat med hållbarhetsfrågor under byggnationen av vårt nya torn.

 • Gothia Towers erbjuder drygt 1 200 rum och den tillkommande ytan är 40 000 m²
 • Det nya tornet, Tower 3, är 100 meter högt och är högsta husbyggnaden i Göteborg
 • Det nuvarande mittornet, Tower 2, har byggts på till en höjd av 83 meter och det 78 meter höga Tower 1, som tidigare var högst, blir istället det lägsta tornet
 • De tre tornen binds samman med två inglasade broar 55 meter över markytan där vardera bro är 24 meter lång
 • Tolv nya möteslokaler har tillkommit, varav fyra är på 28:e våningen med panoramafönster, samt ett flertal lounger
 • Det har blivit fyra nya restauranger och på 29:e våningen även en festvåning, Imagine, för 300 personer
 • Upper House Spa, i det mittersta tornet, har en utskjutande bassäng 49 meter över markytan, med 30 ton vatten.
 • Tower 3 har sammanlagt tio hissar, och samtliga torn nu utanpåliggande panoramahissar
 • Byggprojektet och den nya hotellbyggnaden är certifierat enligt den internationella miljöstandarden BREEAM,
  med betyg – very good (61.52%)
 • För hållbarhetslösningar, används t ex:
  – Sparläge för rumsklimat vid obokade rum
  – Fönster med mycket bra isolervärde
  – Fönster är ej öppningsbara för kontroll av klimat
  – Energisnåla vitvaror, tex minibarer
  – Transformatorer (för inkommande el 10 kV) med hög verkningsgrad och låga tomgångsförluster
  – Värmeåtervinning i ventilationsaggregat med hög återvinningsgrad
  – Sedumbeläggning på vissa tak
 • Byggkostnaden för projekt Triple Towers var ca 25 000 kr/m2
 • Förväntad användning av fjärrvärme, fjärrkyla och el:
Upper House Tower 3 Totalt
Fjärrvärme 49,2 kWh/m2, år 32,2 kWh/m2, år 35,6 kWh/m2 per år1 161 921 kWh per år
Fjärrkyla 15,6 kWh/m2, år 28,8 kWh/m2, år 26,0 kWh/m2 per år847 745 kWh per år
El 31,2 kWh/m2, år 40,3 kWh/m2, år 38,4 kWh/m2 per år1 254 543 kWh per år

 

 • Förväntad vattenanvändning: 6 m3 per medarbetare och år
 • Yta A-temp (uppvärmd yta): ca 33 000 m2
 • Total yta för byggnad som ingår i projektet är ca 40 000 m2
 • Nytillkomna ytor: hotellrum ca 14 000 m2, restauranger ca 1 500 m2, Spa-anläggning ca 2 000 m2 och lagerytor ca 1 500 m2
 • Ytor öppna för allmänheten vid färdigt hotell: Utomhusytor totalt 100 %.
 • Ytor öppna för allmänheten vid färdigt hotell: Inomhusytor totalt ca 20 %

Vidtagna åtgärder för att minska miljöpåverkan under byggnationstiden:

 • Användning av fjärrvärme som uppvärmning av byggnaderna under produktionstiden, vilket leder till minskad elanvändning och därmed minskade koldioxidutsläpp.
 • El som används under produktionstid för bl. a etablering och kranar kommer från vattenkraft dvs. förnyelsebara energikällor.
 • Vädertätning av byggnaderna vid tidigaste möjliga tidpunkt för att minska uppvärmningsbehovet.
 • Prefabelement har använts i produktionen, vilket minskar uttorkningsbehov, fuktbelastning och uppvärmningsbehov av byggnaderna.
 • Litet byggområdet med mindre behov av interntransporter.
 • Mindre exploatering av mark för etablering genom litet byggområde.
 • Endast isolerade uppvärmda containers har fått användas inom byggområdet vilket ger minskad elanvändning.
 • Ej inbyggt virke som använts under byggtiden har varit PEFC märkt (miljömärkning).
 • Betongspolning/betongtvätt har inte fått ske inom byggområdet, vilket minskar vattenförbrukningen och föroreningsrisken till dagvatten.
 • Återanvändning av jordmassor har skett inom området efter provtagning som visat att massorna är god kvalitet.
 • Regelbunden avdamning av ytor för att minska olägenhet till omgivningen.
 • Fokus på sortering av bygg- och rivningsavfall för att möjliggöra högre andel av material- och energiåtervinning.
 • Transporterna till byggområdet har minimerats genom att in-house byggbutik funnits.

Vidtagna åtgärder för förbättrad social och ekonomisk hållbarhet i närområdet, under projektets gång:

 • Inom ramen för projektet har vi bidragit till en ökad trafiksäkerhet i och med omläggning av cykelbanan och de nya entrélösningarna.
 • Socialt har vi skapat flera restauranger och en wellnessavdelningen som alla är öppna för allmänheten. Detta bidrar till att förstärka områdets utbud av nöjesaktiviteter vilket i sin tur bidrar både socialt och ekonomiskt.

 

nominerad_miljo

 

Läs mer om Betonggalan >>